Kunskaper

Planering

Planering sparar tid, pengar och minskar pågrävningar

Med planering kan du förutse fallgropar och undvika extra kostnader för ändringar och tilläggsarbeten.

Planera inte bara vid skrivbordet! Åk ut och se dig omkring i området där du ska vara. Hinder som berg, naturskyddsområden, vägtrummor eller annat som kanske annars inte upptäcks förrän ni är på plats kan tas med i beräkningarna för projektets tid och kostnad.

TIPS!

En vanlig orsak till en grävskada är att markarbetets område förändras. Planera noggrant så undviker du det.

Var ute i god tid!

Det är viktigt att vara ute i god tid så att de tillstånd som behövs vid ditt planerade arbete är klara innan du börjar gräva. Om du inte har tillstånd för hela sträckan du ska gräva är risken stor att du får hoppa över ett område för att återvända senare. Det betyder också ökade kostnader för flytt av maskiner. Denna situation är inte ovanlig och risken för grävskador ökar i projekt där man hoppar mellan områden.

Projekteringsärende

Projekteringsärendet är en viktig del av planeringen

I Ledningskollen skapar du ett projekteringsärende för att få reda på vilken infrastruktur som redan finns i det område där du planerar ditt markarbete.

Projekteringsärendet är en viktig del av planeringen. Svaren du får på ärendet kan du använda som underlag för offerter och kostnadsberäkningar.

När ska jag göra ett projekteringsärende?

En riktlinje för när det är lämpligt att göra ett projekteringsärende är vid nyförläggning av infrastruktur på mer än 500 meter i tätort, vanligen fibrerings-, elprojekt och liknande. Självklart hjälper ett projekteringsärende även vid planering av mindre ärenden.

Här kan du läsa mer om hur du skapar ett projekteringsärende i Ledningskollen.

Ledningskartor underlättar planering

När du lägger in projektets sträckning får du de CAD-, GIS- eller PDF-filer du behöver från nätägarna över befintliga ledningar och infrastruktur i det område där du planerar ditt arbete. Var så noggrann du kan när du anger var du planerar att gräva för att undvika att få information du inte behöver.

 

Samordning av ärenden

Det finns även möjlighet att samordna ärenden. Samordningsärenden används av den som vill erbjuda andra aktörer grävsamordning i samband med sina projekt eller av den som vill undersöka möjligheter till framtida samordning, till exempel för att minska kostnaderna.

Frågan når alla ledningsägare som har infrastruktur i den berörda kommunen, inte bara på den plats frågan gäller. Ledningsägare vars bevakningsområde har blivit berört kommer att besvara samordningsärenden. För ledningsägare och aktörer som blivit berörda via ett intresseområde är det frivilligt att svara.

Här kan du läsa mer om hur du skapar ett samordningsärende.

Tillstånd

Se till att ha alla tillstånd på plats

Innan du kan påbörja ett markarbete måste alla nödvändiga tillstånd vara på plats. Du ska alltid beställa en ledningsanvisning på Ledningskollen.

Det är viktigt att vara ute i god tid så att de tillstånd som behövs vid ditt planerade arbete är klara innan du börjar gräva. Om du inte har tillstånd för hela sträckan du ska gräva är risken stor att du får hoppa över ett område för att återvända senare. Det betyder också ökade kostnader för flytt av maskiner. Denna situation är inte ovanlig och risken för grävskador ökar i projekt där man hoppar mellan områden.

Olika tillstånd kan behövas

Olika platser och typer av arbeten kräver tillstånd från olika instanser.

Tänk på att handläggningstiderna ofta är långa. För kommunala tillstånd, kontakta den eller de kommuner det gäller.

För eventuella tillstånd från Länsstyrelsen, se webbplatsen för det aktuella länet.

Ha gott om tid!

Tidspress är en vanlig orsak till att skador uppstår.

Du kan behöva tillstånd från:

 • Mark-/fastighetsägare/arrendator
 • Kommunen
 • Länsstyrelsen
 • Väghållare
 • Ledningsägare
 • Trafikverket Väg
 • Trafikverket Järnväg
 • Sjöfartsverket

Du kan även behöva:

 • Schakttillstånd
 • Bygglov

Kontakt med markägare

Kontakta berörda markägare/vägägare i god tid. Du som entreprenör ansvarar för att förbesiktiga enskilda vägar innan projektstart så att ni är överens om vägens skick innan arbetet. Du ansvarar för att alla kontakter och överenskommelser dokumenteras.

Innan slutbesiktning sker ska du inhämta en nöjdförklaring från samtliga delägare/markägare som haft synpunkter på utförandet.

Undvik skadestånd!

Om du gräver utan tillstånd kan det innebära att du måste betala skadestånd. Med alla tillstånd klara undviker du det och slipper dessutom onödiga avbrott.

 

Ledningsanvisning

Ansök alltid om ledningsanvisning vid markarbeten

Alla som ska göra ett markarbete, litet som stort, ska alltid ansöka om en ledningsanvisning på Ledningskollen.se.

En av de vanligaste orsakerna till att ledningar grävs av är att ett ledningsanvisningsärende inte skapats. I Ledningskollen ritar du in ditt arbetsområde och får svar från de nätägare som har ledningar i närheten.

 

 

Vad är ett ledningsanvisningsärende?

Ett ledningsanvisningsärende ger dig information om ledningars läge i det område där du tänkt gräva. På så sätt kan du genomföra markarbetet utan att skada befintliga ledningar.

När du gjort en förfrågan i Ledningskollen får du svar från berörda nätägare som är med i Ledningskollen. Vanligtvis får du som frågeställare svar på ditt ärende inom 1-3 arbetsdagar.

Svaret du får är något av följande alternativ:

 • En karta eller koordinater där ledningar i mark är markerade.
 • Fysisk utsättning behövs för området du ska gräva i.
 • Ingen infrastruktur finns i området.

Här finns nätägarna som är anslutna till Ledningskollen.

Svar från nätägarna

Alla berörda nätägares svar samlas på Ledningskollen, men det är viktigt att känna till att varje nätägare svarar separat i ett mail med utskick av karta eller bekräftelse på inbokad utsättning. Notera att vissa aktörer på marknaden svarar ibland åt flera nätägare i ett och samma svar.

Svar med karta

Det finns flera anledningar till att du får en karta istället för en fysisk utsättning.

 • Ledningarna är GPS-inmätta och kartan är fullgod att utgå ifrån vid markarbetet.
 • Nätägaren gör bedömningen att inga ledningar i angivet område berörs, antingen genom att titta på kartunderlaget eller efter samtal med dig som ska gräva. Du kanske har ritat in ett för stort område, eller ska endast schakta på en sida av vägen där det inte finns några ledningar.
 • Vissa nätägare skickar alltid karta på mindre ledningar. Då får du gräva försiktigt enligt hur ledningen visas på kartan.
 • Nätägaren behöver komma i kontakt med dig som gräver innan utsättning bokas. Karta kan skickas vid utebliven kontakt och du har då ansvaret att kontakta nätägaren eller dess representant för att boka utsättning.

Svar med fysisk utsättning

Nätägaren eller dess representant beslutar om det ska bokas en fysisk utsättning för ditt arbetsområde. En fysisk utsättning innebär att en fälttekniker kommer till platsen och markerar var ledningarna är placerade med sprej eller käppar. Alla nätägare har tidsfrister för när en utsättning levereras, vanligen inom 5 arbetsdagar. Lägg därför in ärendet i god tid!

Var med vid utsättningen

Avsätt tid för att vara med vid utsättning. För att undvika missförstånd och för att förstå mer kring utsättningen är det bra att stämma av tillsammans med teknikern på plats när det är klart. Har du inte möjlighet att vara med på plats se till att tala med teknikern på telefon. Detta är extra viktigt om utsättningsarbetet delas in i etapper. Kom då överens med teknikern vad som är klart och när nästa etapp ska ske. Informera all berörd personal om att utsättningen delas upp och vilka delar som är färdiga.

Innan markarbetet startar

När utsättningen är utförd är det viktigt att du tar del av dokumentationen och förstår utsättningen. Ofta skickas dokumentation från utsättningen till dig via e-post.
Innan du startar ditt markarbete måste du säkerställa att du har fått svar från alla berörda nätägare och kontrollera att utsättningen är intakt.

Ta alltid del av alla svar och bekräfta svaret

Svaren från ledningsägarna kommer till dig som ett mail med de sammanfattade svaren från berörda nätägare. Du kan välja att istället få svaren från var och en av nätägarna vartefter de kommer in när du skapar ditt kedningsanvisningsärende.

Det är ditt ansvar att bekräfta svaren i Ledningskollen innan markarbetet startar och eventuella villkor och riktlinjer som nätägaren hänvisar till.

Var anträffbar och kontrollera svaren från nätägarna

Om du själv inte kommer att vara på plats vid markarbetet, se till att det finns kontaktuppgifter till grävmaskinisten eller annan närvarande person som kontaktperson för utsättningen. Se till att kontaktpersonen är anträffbar dagarna efter beställningen har skickats in. Många nätägare vill diskutera din ansökan och ställa kompletterande frågor om markarbetets start. Om det finns oklarheter kring din ansökan och nätägaren eller dess representant inte får tag i dig kan ärendet skickas tillbaka till dig. Du måste då kontakta den som har frågor.

Förmedla informationen till rätt person

Om du endast administrerar beställningen i Ledningskollen är det ditt ansvar att förmedla informationen till personen eller personerna som utför markarbetet. Många ledningar skadas helt i onödan på grund av brister i kommunikation mellan beställare och anläggare.

Förstår du inte utsättning eller kartutskick?

Är du det minsta osäker om vad som gäller eller hur du ska tyda ledningsanvisningen, kontakta nätägaren eller dess representant. Alla parter tjänar på att ledningar inte skadas vid grävarbeten och dialog är det bästa sättet att undvika det. Chansa inte!

Ofta kostnadsfritt för frågeställaren

En ledningsanvisning är oftast kostnadsfri även om vissa nätägare tar ut en kostnad för den fysiska utsättningen. Om du däremot begär en utsättning igen för samma område kan nätägaren eller dess representant ta ut en kostnad för anvisningen.

30-dagarsregeln

En utsättning är giltig i 30 dagar. Att en utsättning försvinner är en vanlig orsak till grävskador uppstår, se därför till att utföra arbetet så snart efter utsättningstillfället som möjligt. Även en karta är giltig i 30 dagar. De flesta nätägare tillåter att du fortsätter med markarbetet efter att 30 dagar passerat förutsatt att du påbörjat arbetet inom giltighetstiden.

 

Frågeställarens ansvar att bevara utsättning

Den som skapat ärendet i Ledningskollen ansvarar för att säkra och bevara utsättning tills dess att markarbetet är avslutat. De vanligaste metoderna för att bevara utsättningen är att fotografera vid utsättningstillfället, förstärka utsättningen med egna pinnar och sprej eller själva mäta in utsättningen med en GPS-utrustning.

Bra att tänka på vid ledningsanvisningsärende

Undvik allt för stora ärenden

Lägg inte in för stora sträckor åt gången när du lägger in ärenden i Ledningskollen. Ju större sträckor, desto svårare blir det för alla inblandade att hålla koll på utsättningen i området. En vanlig orsak till skador på ledningar är områden där utsättningen sker i flera etapper. För att lyckas med det krävs en god kommunikation mellan utsättare och beställare av ledningsanvisningen. Beställaren bör har god kommunikation med de som gör markarbetet. I stora beställningar har man ofta flera grävlag igång samtidigt som måste informeras.

Förändrad grävsträcka

En vanlig anledning till att en grävskada uppstår är att grävsträckningen plötsligt ändras. Om den nya sträckan finns med i din beställning i Ledningskollen måste du säkerställa att det även finns utsättning för den sträckan. Ofta kommer man överens om att endast göra utsättning för tilltänkt schaktsträcka. Då finns inga markeringar i det område ni flyttar till så nätägaren måste kontaktas för komplettering. Om den nya sträckningen är utanför beställningsområdet måste du lägga in ett nytt ärende i Ledningskollen och vänta på utsättning.

Rita in arbetsområdet noggrant

Var så noggrann som möjligt då du ritar in ditt ärende. Ska du gräva på en sida av en väg, rita där och inte över hela vägbanan, ska du gräva inne på en tomt rita inte in området utanför. På så sätt undviker du att nätägare som inte är berörda kopplas in vilket förenklar ärendet och kortar ned handläggningstid och utförandetid. Bifoga gärna en schaktkarta i din beställning i Ledningskollen, den är mycket användbar för tekniker som utför utsättningen.

Om grävskada uppstår

Avgränsa området för skadan och kontakta berörd nätägare direkt. Uppge ärendenummer och vad som har skett. Invänta instruktioner från nätägaren och säkra området. En grävskada kan vara förenad med livsfara om en elkabel skadats. Kontaktuppgifter finns på Ledningskollen.

Följ ansvarskedjan!

Ledningsanvisningen används av alla som ska utföra arbete i mark. Det är viktigt att alla tar sitt ansvar och vidarebefordrar information om att ledningsanvisningen finns, genom hela kedjan.

 

Ladda ner och skriv ut:

Lathund för schaktentreprenörer/arbetsledare vid markarbeten (pdf)

Kommunikation

Förebygg skador med god kommunikation

Bristen på kommunikation och missförstånd är en vanlig orsak till att det uppstår skador och stillestånd i ditt markarbete. Det i sin tur gör dina projekt mindre lönsamma. Här är några vanliga problem som orsakas av bristfällig kommunikation.

Undvik stillestånd i större projekt

Om du ansvarar över ett större projekt med stora schakter över en längre tidsperiod, se till att ha en god dialog med berörda nätägare eller dess representanter som sköter om ledningsanvisningen. Berätta om era planer innan markarbetet startar så att alla aktörer är förberedda när det drar igång. Håll kontakten, ett bra samarbete och en öppen dialog underlättar mycket för alla inblandade. Det sparar dig dessutom dyrbar tid som kan läggas på att få arbetet gjort inom tidsramarna.

Förmedla informationen till rätt person

Oftast är det inte den som gräver som registrerar ärendet i Ledningskollen. Det är en vanlig orsak till att viktig information inte når rätt personer. Utsättarorganisationen vill ofta ha kontakt med grävaren. Det är mycket viktigt att grävaren får de kartor och annan typ av dokumentation som hör till ett ledningsanvisningsärende.

Undvik missförstånd

Ett vanligt missförstånd är att grävaren ”tror” att ledningsanvisningen är utförd då inga markeringar syns i marken. I själva verket har inte ledningsanvisningen
utförts men den informationen har inte nått grävaren.

Aktörer som påverkas

Tänk på att dina markarbeten påverkar andra organisationer, till exempel Trafikverket, kommuner och utsättarorganisationer. Dessa måste i sin tur planera för att möta dina behov. Kontakta berörda i god tid för en dialog.

Grävarbetet

Grävarbetet

När du är på plats för att utföra jobbet, följ rutiner och bestämmelser för hur du ska göra för att undvika skador och olyckor.

Kolla att utsättningen är intakt

Detta är det första du måste göra om det finns en fysisk utsättning. Är du osäker, kontakta utsättaren. Titta på plats om ledningskartorna verkar stämma. Avbryt om något verkar fel.

Anläggare i grop

Se till att alltid ha en anläggare i gropen om du misstänker att det finns ledningar i schaktsträckan.

Gräv försiktigt!

 • En tumregel är att alltid ta det lugnt och försiktigt och ett bra tips är att gräva eller skrapa med öppen skopa.
 • Håll koll på hur materialet i marken ser ut. Färg, konsistens, kornstorlek skvallrar om det kan finnas ledningar i marken.
 • Var uppmärksam på plötsliga rörelser i marken. Man kan ha fastnat i något. Kontrollera med spaden.
 • Placera grävmaskinen rätt i förhållande till ledningar så undviker du att haka i dem.
 • Gräv försiktigt nära luftledningar och nedgrävda ledningar, båda kan orsaka allvarliga personskador.
 • Avsätt tid där korsande hinder föreligger.

Ledningskollen

Det är ditt ansvar som grävmaskinist att se till att du har en aktuell ledningsanvisning innan du börjar gräva. Ledningsanvisningen är kostnadsfri och beställs på ledningskollen.se

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?