Ledningsanvisning

Frågeställarens ansvar

Vad du ska tänka på vid ledningsanvisning

Som frågeställare av ledningsanvisning och/eller entreprenör är det viktigt att förstå skillnaden mellan ditt ansvar och vad du har rätt att förvänta dig av ledningsägarna vid en ledningsanvisning. Här beskrivs ditt ansvar vid ett ledningsanvisningsärende. Läs även om ledningsägarens ansvar och allmän information om ledningsanvisning.

Svar från ledningsägarna

Ha 10 dagars framförhållning

Oftast får du svar på ditt ledningsanvisningsärende inom 1-3 arbetsdagar men du kan förvänta dig att svar inte ska dröja längre än tio dagar. Svaren från berörda ledningsägare på din förfrågan e-postas vanligen till dig. Det kan komma svar från flera ledningsägare i samma mail om de använder samma representant. Det är ditt ansvar att ta del av alla svar, eventuella villkor och riktlinjer och bekräfta dem i Ledningskollen innan markarbetet startar. Det är ledningsägaren som beslutar om du får svar med en karta som underlag att följa vid markarbetet eller om en fysisk utsättning ska utföras. Du kan välja att få svar på dina ledningsanvisningsärenden via fax eller post i Ledningskollen.

Svar med karta som underlag

Du kan få din ledningsanvisning i form av en kartfil som underlag att gräva efter eller en kartfil där du vid osäkerhet kring grävning uppmanas att kontakta ledningsägaren om du vill ha en fysisk utsättning. En kartfil anses tillräcklig som ledningsanvisning exempelvis i följande fall:

  • Både bakgrundskarta och ledningar har hög detaljgrad och går att arbeta ifrån.
  • På sträckan finns mindre ledningar, urkopplade ledningar, ledningar i luften eller skrotat nät.
  • Du har själv efterfrågat enbart karta.
  • Ledningar bedöms vara förlagda utanför angivet grävområde.
  • Vissa ledningsägare skickar alltid karta och ber dig återkomma för att boka utsättning.

Svar med fysisk utsättning

Nätägaren eller dess representant beslutar om det ska bokas en fysisk utsättning för ditt arbetsområde. En fysisk utsättning innebär att en fälttekniker kommer till platsen och markerar var ledningarna är placerade med sprej eller käppar. Om du inte fått utsättning inom 10 dagar från förfrågan i Ledningskollen ska ledningsägaren ha informerat dig om förseningen. Lägg därför in ärendet i god tid! Läs mer om ledningsägarens ansvar.

Var anträffbar och kontrollera svaren från nätägarna

Om du själv inte kommer att vara på plats vid markarbetet, se till att det finns kontaktuppgifter till grävmaskinisten eller annan person som kontaktperson för utsättningen. Se till att kontaktpersonen är anträffbar dagarna efter beställningen har skickats in. Många ledningsägare vill diskutera din ansökan och ställa kompletterande frågor om markarbetets start. Om det finns oklarheter kring din ansökan och ledningsägaren eller dess representant inte får tag i dig kan ärendet skickas tillbaka till dig. Du måste då kontakta den som har frågor.

Utsättningen

Var med på plats eller stäm av med tekniker på telefon

Om ledningsägaren väljer att markera ledningarnas läge med en fysisk utsättning är det viktigt att vara med när den görs. För att undvika missförstånd och för att förstå mer kring utsättningen är det bra att stämma av tillsammans med teknikern. Har du inte möjlighet att vara med på plats se till att tala med teknikern i telefon.

Etapper i utsättningen

Om utsättningsarbetet delas in i etapper är det extra viktigt att ha en dialog med den tekniker som utför utsättningen. Kom överens med teknikern vad som är klart och när nästa etapp ska ske. Informera all berörd personal om att utsättningen delas upp och vilka delar som är färdiga.

Innan markarbetet startar

Läs svar och kontrollera underlag

När utsättningen är utförd är det viktigt att du tar del av dokumentationen och förstår utsättningen. Ofta skickas dokumentation från utsättningen till dig via e-post. Innan du startar ditt markarbete måste du säkerställa att du har fått svar från alla berörda ledningsägare och kontrollera att utsättningen är intakt.

Förmedla informationen till rätt person

Om du endast administrerar beställningen i Ledningskollen är det ditt ansvar att förmedla informationen till personen eller personerna som utför markarbetet. Många ledningar skadas helt i onödan på grund av brister i kommunikation mellan beställare och anläggare.

Under markarbetets gång

Ansvaret för utsättningen

Den som skapat ärendet i Ledningskollen ansvarar för att säkra och bevara utsättning tills dess att markarbetet är avslutat. De vanligaste metoderna för att bevara utsättningen är att fotografera vid utsättningstillfället, förstärka utsättningen med egna pinnar och sprej eller själva mäta in utsättningen med en GPS-utrustning.

Förändrad grävsträcka

En vanlig anledning till att en grävskada uppstår är att grävsträckningen ändras. Ofta kommer man överens om att endast göra utsättning för tilltänkt schaktsträcka. Om grävsträckningen ändras gäller antingen: Den nya sträckan finns med i din förfrågan i Ledningskollen Säkerställ att det även finns utsättning för den nya sträckan. Om det inte finns markeringar i det område ni flyttar till måste ledningsägaren kontaktas för komplettering. Den nya sträckan finns inte med i din förfrågan i Ledningskollen Om den nya sträckningen är utanför beställningsområdet måste du lägga in ett nytt ärende i Ledningskollen och vänta på utsättning.

Följ ansvarskedjan!

Ledningsanvisningen används av alla som ska utföra arbete i mark. Det är viktigt att alla tar sitt ansvar och vidarebefordrar information om att ledningsanvisningen finns, genom hela kedjan.

 

 

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar