Roger Lundgren
Press och Partneransvarig
Lars-Erik Lindgren
Ellevio
Petter Holmberg
Geomatikk
Kjell Rödin
Telia
Per Karlsson
Trafikverket
Jonas Bornström
Vattenfall Eldistribution

Vi är huvudpartners

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?