Här får du koll på läget

Länkar för ditt markarbete

Här finns länkar som är bra att ha när du planerar dina markarbeten.

Ledningskollen

Ledningskollen är en kostnadsfri webbtjänst som minskar antalet grävskador och underlättar samordning av bygg- och anläggningsprojekt. I Ledningskollen kan du bland annat skapa projekteringsärenden (när du planerar markarbete) och ledningsanvisningsärenden (när du ska gräva).

Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska kraftnät.

Nätägare anslutna till Ledningskollen

Majoriteten av Sveriges nätägare är med i Ledningskollen.

Utbyggnadsportalen

Utbyggnadsportalen är tillsammans med Ledningskollen den informationstjänst för Utbyggnadslagen (Lag 2016:534 om utbyggnad av bredbandsnät) som PTS ansvarar för. I Utbyggnadsportalen finns information om lagen, om PTS tillsynsbeslut och om olika tillstånd som kan behövas för bredbandsutbyggnad. Ledningskollen kan användas av bredbandsutbyggare för att nyttja rättigheter i lagen om information om befintlig infrastruktur och av nätinnehavare för att publicera information om bygg- och anläggningsprojekt.

Trafikverket

Här söker du nödvändiga tillstånd för ditt markarbete från Trafikverket. Läs mer om enskilda vägar här.

Fastighetsregistret

I Lantmäteriets fastighetsregister hittar du vem som äger marken där du planerar ett markarbete.

Robust fiber

Robust fiber är en branschgemensam satsning för att göra Sveriges fibernät ännu mer robusta. Robust fiber består av

  • anvisningar som visar beprövade metoder och förläggningsteknik
  • minimikrav
  • certifieringar och utbildningsinsatser som ger synlig kvalitetssäkring
  • kvalitetssäkring av besiktningsmän borgar för rätt byggda nät.

Länsstyrelsen

Det är viktigt att ta kontakt med Länsstyrelsen för samråd då det kan vara eventuella natur- eller kulturvärden längs den tänkta sträckningen. Sök på den aktuella Länsstyrelsens webbplats för mer information.

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar