Grävallvar personuppgiftspolicy

Vår behandling av dina personuppgifter

Grävallvar (”Grävallvar” eller ”vi”) är ett samarbetsprojekt initierat av de ledande nätägarna i Sverige. Projektet drivs av nätägarna tillsammans med ett antal partners, medlemmar, ambassadörer och sponsorer till projektet och syftar till att skapa samarbete och en gemensam förståelse för grävskadeproblematik och för att förhindra grävskador på ledningsnät. Du kan läsa mer om de aktörer som står bakom Grävallvar här: https://gravallvar.se/om-oss/.

Grävallvar såsom personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter, eftersom du är en viktig person för oss och vår verksamhet. Behandlingen sker i enlighet med gällande regelverk, inklusive allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) samt vad som anges nedan. Om du har frågor eller funderingar kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Utöver att säkerställa att vår behandling av dina personuppgifter är korrekt och transparent i förhållande till dig strävar vi alltid efter att hålla en hög säkerhetsnivå vid all behandling av personuppgifter där vi löpande bedömer och tar hänsyn till såväl tekniska som organisatoriska risker för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, förändring och radering.

Innehåll

Våra behandlingar av dina personuppgifter och dina rättigheter beskrivs nedan vilka kan komma att beröra dig i olika utsträckning beroende på vilken relation du har till Grävallvar, följt av en generell beskrivning av hur och vad du kan kontakta oss om angående vår behandling av dina personuppgifter.

  1. I Avsnitt 1 – Grävallvars personuppgiftsbehandling beskrivs den personuppgiftsbehandling som sker i samband med att vi kommunicerar och upprätthåller våra kontaktnät för marknadsföring och kunskapsutbyte samt för administration av medlemmar, potentiella medlemmar och övriga individer. Vi behandlar dina personuppgifter antingen i egenskap av privatperson eller som representant för en organisation.
  2. I Avsnitt 2 – Generell information och dina rättigheter kan du läsa mer om vilka som kan få tillgång till dina uppgifter, vilka rättigheter du har som individ samt hur du kan kontakta oss för att få veta mer.
  3. I Avsnitt 3 – Kontaktuppgifter kan du läsa mer om hur du kan komma i kontakt med oss om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling eller denna personuppgiftspolicyn.

1. Grävallvars personuppgiftsbehandling

1.1 Varför vi behandlar

1.1.1 Vi behandlar dina personuppgifter för det övergripande syftet att minska antalet grävskador i stort. Samhället är beroende av att el, data och telefoni fungerar som det ska, och varje skada på ledningsnät innebär onödiga risker, kostnader och besvär. Grävallvar tar därför fram en gemensam branschstandard för hur man ska undvika grävskador samt agera när en grävskada uppstår. Vi klargör vad som gäller juridiskt och försäkringsmässigt när en maskinentreprenör arbetar utan ledningsanvisning. Vi utbildar och informerar genom annonsering (nyhetsbrev, sociala medier m.m.), vi anordnar grävarträffar runt om i landet och träffar entreprenörer på respektive ort och vi åker på roadshow till aktörer över hela Sverige. Slutligen för vi även en dialog med skolor som utbildar entreprenörer och maskinförare.

1.1.2 Vi behandlar med andra ord dina uppgifter för att upprätthålla våra kontakter och nätverk, för att sprida vår kunskap om grävarbete, för att hålla vår information om dig uppdaterad och aktuell, för att genomföra relevanta arrangemang och utbildningar, för att marknadsföra och löpande uppdatera vårt samarbetsprojekt med förbättrade tjänster och processer samt för att hålla kontakten med våra medlemmar, potentiella medlemmar och övriga individer vars personuppgifter vi behandlar.

1.2 Hur vi behandlar

1.2.1 Vi samlar in uppgifterna och sammanställer dem, bl.a. baserat på vilken information och vilka tjänster vi tror att du är intresserad av och, om tillämpligt, vilka arrangemang och utbildningar du deltagit i hos oss. I samband med utskick och inbjudningar använder vi oss av externa leverantörer för teknisk funktionalitet inom ramen för de angivna ändamålen, såsom exempelvis utskick av mejl, nyhetsbrev samt hantering av anmälningar till event och utbildningar.

1.3 Vad vi behandlar

1.3.1 Vi behandlar i huvudsak ditt namn och kontaktuppgifter såsom telefonnummer, mejladress och i förekommande fall adress, din roll i din organisation samt information om vilken information och vilka tjänster vi uppfattar är mest intressanta och relevanta för dig. Härutöver behandlar vi din korrespondens med oss i det fall att du kontaktar oss.

1.4 Rättslig grund

1.4.1 Berättigat intresse. Den behandling som vi redogör för ovan baserar sig på vårt berättigade intresse att marknadsföra oss som samarbetsprojekt i allmänhet och minska grävskador med hjälp av kunskapsspridning mellan oss och dig som medlem i synnerhet. I behandlingen tar vi hänsyn till och väger ditt intresse av integritet i förhållande till vårt intresse och ändamål (såsom det anges ovan) i att utföra behandlingen. Vi gör då en avvägning mellan dessa intressen i vilken vi tar hänsyn till såväl positiva som negativa effekter och drar slutsatsen att vårt intresse är berättigat.

Rättslig skyldighet. Bokföringslagen ställer även krav på oss ifråga om redovisning och fakturering, primärt relevant i samband fakturering av medlemsavgifter.

1.5 Insamling och utlämnande

1.5.1 Uppgifterna vi har om dig är primärt insamlade från dig. I samband med att vi har fått ett grävaruppdrag från ledningskollen.se samlar vi också in ovanstående information därifrån. I andra fall kan vi även komma att samla in information från nätägare i allmänhet och de nätägare som står bakom samarbetsprojektet Grävallvar i synnerhet.

1.5.2 Vi delar med oss av uppgifterna endast till sådana aktörer som behövs för utförande av de behandlingar, och inom ramen för de ändamål som anges ovan, exempelvis:

  1. Nätägare som står bakom samarbetsprojektet Grävallvar.
  2. Marknadsföring (via reklambyråer, webb/mediabyråer, plattformar för e-postmarknadsföring och därtill kopplad distribution samt sociala medier).
  3. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

1.6 Lagringsperiod

1.6.1 Vi lagrar dina uppgifter endast så länge som vi bedömer det berättigat med hänsyn taget till vad som anges ovan om laglig grund och ändamål, i det här fallet så länge du är medlem i Grävallvar eller ett år från vår senaste kontakt.

1.6.2 Den som inte längre vill få inbjudningar till våra events eller marknadsförings- och nyhetsutskick från oss kan avregistrera sig från sådana utskick genom att kontakta oss på info@gravallvar.se.

2. Dina rättigheter

2.1 Du har rätt att, i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, när som helst begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, att begära radering av dina personuppgifter eller begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, utöva din rätt till dataportabilitet och invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

2.2 Om behandling baseras på samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen.

2.3 Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

2.4 Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet (Datainspektionen, www.datainspektionen.se) om du anser att dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

3. Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss på Grävallvar vid frågor om denna personuppgiftspolicyn, dina rättigheter eller i övrigt. Du når oss på följande mejl: info@gravallvar.se.

Ledningskollen

Det är ditt ansvar som grävmaskinist att se till att du har en aktuell ledningsanvisning innan du börjar gräva. Ledningsanvisningen är kostnadsfri och beställs på ledningskollen.se

Vi är huvudpartners

Medlemmar

Ambassadörer

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar