Kunskaper

Planering

Planering sparar tid, pengar och minskar pågrävningar

Med planering kan du förutse fallgropar och undvika extra kostnader för ändringar och tilläggsarbeten.

Planera inte bara vid skrivbordet! Åk ut och se dig omkring i området där du ska vara. Hinder som berg, naturskyddsområden, vägtrummor eller annat som kanske annars inte upptäcks förrän ni är på plats kan tas med i beräkningarna för projektets tid och kostnad.

TIPS!

En vanlig orsak till en grävskada är att markarbetets område förändras. Planera noggrant så undviker du det.

Var ute i god tid!

Det är viktigt att vara ute i god tid så att de tillstånd som behövs vid ditt planerade arbete är klara innan du börjar gräva. Om du inte har tillstånd för hela sträckan du ska gräva är risken stor att du får hoppa över ett område för att återvända senare. Det betyder också ökade kostnader för flytt av maskiner. Denna situation är inte ovanlig och risken för grävskador ökar i projekt där man hoppar mellan områden.

Risker

Risker vid markarbete

Den som gräver löper risk för allvarliga personskador ifall el-, gas-, fjärrvärme- eller fiberledningar skadas under arbetet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga riskerna. Här går vi igenom vad som kan hända vid olyckor med el-, gas-, fjärrvärme eller fiberledningar. 

 


Olyckor med starkströmskablar

Konsekvenserna av olyckshändelser med starkströmskablar kan bli mycket allvarliga, till och med dödliga. Och ju högre spänningen är, desto mer allvarlig blir en eventuell olycka. Om t.ex. en kabel med 1000 volt eller mer blir skadad, kan marken intill kabelbrottet bli strömförande på flera meters håll, så att du får en dödlig stöt om du går där. Ibland kan själva luften bli strömförande i en så kallad ljusbåge. Du behöver alltså inte ha direktkontakt med en spänningsförande del för att riskera att skada dig.

 

 

OBS!

Rör aldrig grävmaskinens utsida om du har grävt av en elkabel!

Hur förebygger du olyckor med starkströmskablar?

 • Beställ alltid en ledningsanvisning på Ledningskollen men fråga även fastighetsägaren var det finns ledningar förlagda. Läs noggrant igenom varje specifik ledningsanvisning och respektive nätägares riktlinjer.
 • Gå alltid igenom underlaget noga – kabelanvisning och liknande. Se till att ritningar och kartor inte blir liggande på kontoret, ta med dem ut på fältet.
 • När det har gjorts kabelanvisning, kontrollera i förväg att du förstår vad skyltningen betyder.
 • Eftersom inte alla nätägare finns med i Ledningskollen är det viktigt att du kontrollerar vilka andra ledningar som kan finnas i området.
 • Markkabelmärkningen för starkström är oftast gul, så om du ser den gula märkningen när du gräver ska du genast avbryta det du gör. Observera att färgavvikelser kan förekomma.
 • Avbryt och/eller anpassa grävningen efter rådande förutsättningar, exempelvis om kablar eller rör påträffas som ej redovisats i ledningsanvisningen.
 • Var försiktig när du gräver nära en kabel. Kabeldjupet anges normalt inte i ledningsanvisningen. Om det anges, är det alltid ungefärligt och stora variationer kan förekomma.
 • Var alltid två när ni gräver nära en elkabel. Grävmaskinisten bör alltid ha en ha en följare med sig som håller koll på kabelskydd och utsatta kablar.
 • Handgräv när du närmar dig en elkabel och följ nätägarnas riktlinjer för grävning – anpassa metoden efter omständigheterna.

Hur gör du om du råkar ut för en olycka med starkström?

 • Avbryt grävningen.
 • Bryt den fysiska kontakten med den skadade kabeln – alltså flytta skopan eller hela grävaren – om du kan göra det utan risk för dig själv och utan att skada kabeln ytterligare.
 • Om någon annan skadats – ring 112 (ange att det rör sig om en elskada) och ge första hjälpen. Men kontrollera först att den du ska hjälpa inte är spänningsatt, då kan du själv elektrifieras.
 • Om du måste lämna fordonet, gör det utan att röra fordonets utsida, det är farligt att lämna ett fordon som är i kontakt med en strömförande ledning.
 • aldrig nära den skadade kabeln!
 • Om du lämnar fordonet, gör det genom att hoppa jämfota så att fötterna har kontakt med varandra, i minst 20 meter från kabelbrottet. Marken kan vara elektrifierad på det avståndet, jämfotahoppen förhindrar att spänningsskillnader i marken ger dig en stöt.
 • Varna andra personer att inte komma nära kabelbrottet!
 • Kontakta omedelbart nätägaren och avvakta instruktioner.
 • Stanna kvar och säkra platsen till dess att skadan är avvärjd, du är ansvarig för att ingen ytterligare skadas. Om så krävs, stanna tills ledningsägaren tar över ansvaret.

Läs mer om hur du ska göra här

 


Olyckor med gas- och fjärrvärmeledningar

Vid skador på trycksatta ledningar och kulvertar för gas, ånga, kondensat, fjärrvärme och fjärrkyla är risken för personskador liten, så länge ingen står precis intill skadan på ledningen. Det kan dock bli allvarliga skador på mark och tillhörande anslutna anläggningar, så var noga när du följer anvisningarna.

Gasledningar

När det gäller gasledningar så är den största skaderisken att läckande gas förvandlar exempelvis grus till projektiler. Risken för antändning eller explosion är dock mycket liten, eftersom gasen bara kan antändas av en gnista om den utgör mellan 5 och 15 procent av luften. Om koncentrationen är lägre eller högre så kan ingen antändning ske.

Fjärrvärmeledningar

När det gäller fjärrvärme så är det trycksatta vattnet i ledningarna som mest 120°, vilket orsakar skållning vid läckage. De stålrör som utgör den innersta delen av ledningarna är dock mycket tåliga, det finns exempel på att rör har böjts i 45° utan att knäckas. Det vanligaste är att plastmanteln som omger ledningen skadas, men det medför ingen personskaderisk. För att stålröret inte ska bli skört med tiden är det dock viktigt att plastmanteln lagas.

Hur förebygger du gas- och fjärrvärmeolyckor?

 • Beställ alltid en ledningsanvisning på Ledningskollen men fråga även fastighetsägaren var det finns ledningar förlagda.
 • Gå alltid igenom underlaget noga – kabelanvisning och liknande – gasledningar brukar inte vara lika tydligt utmärkta som t.ex. elkablar. Se till att ritningar och kartor inte blir liggande på kontoret, ta med dem ut på fältet.
 • Eftersom inte alla nätägare finns med i Ledningskollen är det viktigt att du kontrollerar vilka andra ledningar som kan finnas i området.
 • När det har gjorts kabelanvisning, kontrollera i förväg att du förstår vad skyltningen betyder. Skador på gasledningar uppstår ofta på grund av att skyltar och märkning missförstås.
 • Det brukar ligger ett lila plastband i marken ovanför fjärrvärmeledningarnas kringfyllning. Äldre ledningar med mindre dimensioner kan dock sakna denna märkning, entreprenören som ansvarar för återfyllning ansvarar även för att plastbandet läggs på plats.
 • Var försiktig när du gräver nära en ledning. Förläggningsdjupet anges normalt inte i ledningsanvisningen. Om det anges, är det alltid ungefärligt och stora variationer kan förekomma.
 • Handgräv enligt anvisat säkerhetsavstånd (normalt minst 1 meter från markering), som kan utökas beroende på kulvertstorleken eller nätägarens regler. Tänk på att säkerhetsavståndet gäller i sidled, du får aldrig gräva ovanför ledningen med maskin.
 • Tack vare tillsatser har gasen en mycket stark, lite sur doft som gör den svår att missa.

Kontrollera alltid den aktuella nätägarens riktlinjer för grävning. Här kan du t.ex. se Weums grävningsbestämmelser, som är bra exempel på hur det kan se ut.

Hur gör du om du råkar ut för en gas- eller fjärrvärmeolycka?

 • Stäng av grävmaskinen och avlägsna dig en bit bort.
 • Ring 112 och slå larm om det uppstått en gasläcka. Räddningstjänsten kommer i sin tur att larma nätägaren, som ansvarar för att stänga av ledningen. Om en fjärrvärmeledning har blivit skadad kan du kontakta nätägaren direkt.
 • Visa nätägarens personal var gasledningen skadats. Små gasläckor kan vara svåra att hitta för reparatören, då de ibland knappt syns.
 • Starta inte grävmaskinen (eller någon annan maskin) innan du fått klartecken att faran är över. Det är onödigt att riskera en gnista, även om risken för brand är mycket liten. Självklart ska du inte röka.

 


Olyckor med fiberkablar

Konsekvenserna av olyckshändelser med fiberkablar kan verka odramatiska eftersom det inte går att se eller höra att något händer. Det ljus som fiberkablar transporterar ligger i ett osynligt frekvensområde, men kan orsaka svåra – ibland permanenta – ögonskador. Du märker att du har skadats på att du känner en svidande smärta i ögonen. Det går inte att filtrera bort ljuset med t.ex. solglasögon, det krävs speciella skyddsglasögon för att hantera blottlagda fibertrådar utan risk.

Hur förebygger du olyckor med fiberkablar?

 • Beställ alltid en ledningsanvisning på Ledningskollen men fråga även fastighetsägaren var det finns ledningar förlagda. Läs noggrant igenom varje specifik ledningsanvisning och respektive nätägares riktlinjer.
 • Gå alltid igenom underlaget noga – kabelanvisning och liknande. Se till att ritningar och kartor inte blir liggande på kontoret, ta med dem ut på fältet.
 • När det har gjorts kabelanvisning, kontrollera i förväg att du förstår vad skyltningen betyder.
 • Eftersom inte alla nätägare finns med i Ledningskollen är det viktigt att du kontrollerar vilka andra ledningar som kan finnas i området.
 • Markkabelmärkningen för fiberkabel är oftast grön, så om du ser den gröna märkningen när du gräver ska du genast avbryta det du gör.
 • Avbryt och/eller anpassa grävningen efter rådande förutsättningar, exempelvis om kablar eller rör påträffas som ej redovisats i ledningsanvisningen.
 • Var försiktig när du gräver nära en kabel. Kabeldjupet anges normalt inte i ledningsanvisningen. Om det anges, är det alltid ungefärligt och stora variationer kan förekomma.

Hur gör du om du råkar ut för en olycka med fiberkablar?

 • Avbryt grävningen.
 • Gå inte ned i gropen, rör inte kabeln och undvik om möjligt att titta direkt på kabelbrottet. Försök ALDRIG att reparera ledningen själv.
 • Kontakta nätägaren, i vissa fall kan du se vem det är på plastremsan som ligger ovanför fiberkabeln.
 • Stanna kvar och säkra platsen till dess att skadan är avvärjd, du är ansvarig för att ingen ytterligare skadas. Om så krävs, stanna tills ledningsägaren tar över ansvaret.

 


Hur fördelas ansvaret och vilka är dina skyldigheter?

Du som grävmaskinist kan och bör ställa krav på din arbetsgivare och/eller byggherren när det gäller din arbetsmiljö så att dina arbetsförhållanden är säkra. Ofta har även beställaren av arbetet egna krav på regler och rutiner under bygget, som alla parter ska hålla reda på. Alla roller och deras ansvar är noga reglerat i lagar och regler, som du kan studera närmare under länkarna nedan.

 • Maskinentreprenören – du som är grävmaskinist – har olika ansvar beroende på vilket uppdrag du har. Om du ska förlägga elkabel så krävs det en EBR-utbildning, och du har ett stort personligt säkerhetsansvar. Du som maskinentreprenör måste också göra en riskanalys innan arbetet påbörjas och notera denna, så att du kan gå tillbaka till den i efterhand. Läs mer i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.
  Oavsett var du gräver någonstans eller vilket uppdrag du har så kan beställaren/byggherren kräva att du har aktuellt yrkescertifikat.
 • Arbetsgivaren är alltid skyldig att göra en riskbedömning på byggarbetsplatsen, både när det gäller egna och andras arbetstagare. I riskbedömningen ska riskerna finnas beskrivna, samt hur man undviker dem. Arbetsgivaren ska se till att den anställde har tillräckliga kunskaper för att arbeta säkert med maskinen. Arbetsgivarens generella ansvar regleras i AFS 2001:1 och i Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160. Så här säger Arbetsmiljöverket om ansvarsfrågan och så här lyder deras föreskrifter för arbetsmiljöarbetet.
 • Byggherren har ett generellt ansvar för att upprätta en arbetsmiljöplan, och ska även utse samordnare för arbetsmiljöarbetet. Bas-P ansvarar under planering/projektering och Bas-U under utförandet. Eftersom byggherren kan överlåta sitt arbetsmiljöansvar, är det viktigt att det är tydligt vem som har ansvaret. Så här säger Arbetsmiljöverket om ansvarsfrågan och så här lyder deras föreskrifter för bygg- och anläggningsarbeten.

Säkerhet får vi inte.

Den skapar vi tillsammans!

Projekteringsärende

Projekteringsärendet är en viktig del av planeringen

I Ledningskollen skapar du ett projekteringsärende för att få reda på vilken infrastruktur som redan finns i det område där du planerar ditt markarbete.

Projekteringsärendet är en viktig del av planeringen. Svaren du får på ärendet kan du använda som underlag för offerter och kostnadsberäkningar.

När ska jag göra ett projekteringsärende?

En riktlinje för när det är lämpligt att göra ett projekteringsärende är vid nyförläggning av infrastruktur på mer än 500 meter i tätort, vanligen fibrerings-, elprojekt och liknande. Självklart hjälper ett projekteringsärende även vid planering av mindre ärenden.

Här kan du läsa mer om hur du skapar ett projekteringsärende i Ledningskollen.

TIPS!

Utnyttja möjligheten att samordna ärenden, det minskar kostnader.

Ledningskartor underlättar planering

När du lägger in projektets sträckning får du de CAD-, GIS- eller PDF-filer du behöver från nätägarna över befintliga ledningar och infrastruktur i det område där du planerar ditt arbete. Var så noggrann du kan när du anger var du planerar att gräva för att undvika att få information du inte behöver.

 

Samordning av ärenden

Det finns även möjlighet att samordna ärenden. Samordningsärenden används av den som vill erbjuda andra aktörer grävsamordning i samband med sina projekt eller av den som vill undersöka möjligheter till framtida samordning, till exempel för att minska kostnaderna.

Frågan når alla ledningsägare som har infrastruktur i den berörda kommunen, inte bara på den plats frågan gäller. Ledningsägare vars bevakningsområde har blivit berört kommer att besvara samordningsärenden. För ledningsägare och aktörer som blivit berörda via ett intresseområde är det frivilligt att svara.

Här kan du läsa mer om hur du skapar ett samordningsärende.

TIPS!

Gör projekteringsärendet i god tid på Ledningskollen eftersom svarstiderna från ledningsägarna varierar.

Tillstånd

Se till att ha alla tillstånd på plats

Innan du kan påbörja ett markarbete måste alla nödvändiga tillstånd vara på plats. Du ska alltid beställa en ledningsanvisning på Ledningskollen.

Det är viktigt att vara ute i god tid så att de tillstånd som behövs vid ditt planerade arbete är klara innan du börjar gräva. Om du inte har tillstånd för hela sträckan du ska gräva är risken stor att du får hoppa över ett område för att återvända senare. Det betyder också ökade kostnader för flytt av maskiner. Denna situation är inte ovanlig och risken för grävskador ökar i projekt där man hoppar mellan områden.

Olika tillstånd kan behövas

Olika platser och typer av arbeten kräver tillstånd från olika instanser.

Tänk på att handläggningstiderna ofta är långa. För kommunala tillstånd, kontakta den eller de kommuner det gäller.

För eventuella tillstånd från Länsstyrelsen, se webbplatsen för det aktuella länet.

Ha gott om tid!

Tidspress är en vanlig orsak till att skador uppstår.

Du kan behöva tillstånd från:

 • Mark-/fastighetsägare/arrendator
 • Kommunen
 • Länsstyrelsen
 • Väghållare
 • Ledningsägare
 • Trafikverket Väg
 • Trafikverket Järnväg
 • Sjöfartsverket

Du kan även behöva:

 • Schakttillstånd
 • Bygglov

Kontakt med markägare

Kontakta berörda markägare/vägägare i god tid. Du som entreprenör ansvarar för att förbesiktiga enskilda vägar innan projektstart så att ni är överens om vägens skick innan arbetet. Du ansvarar för att alla kontakter och överenskommelser dokumenteras.

Innan slutbesiktning sker ska du inhämta en nöjdförklaring från samtliga delägare/markägare som haft synpunkter på utförandet.

Undvik skadestånd!

Om du gräver utan tillstånd kan det innebära att du måste betala skadestånd. Med alla tillstånd klara undviker du det och slipper dessutom onödiga avbrott.

 

Ledningsanvisning

Ledningsanvisning, så funkar det!

En av de vanligaste orsakerna till att ledningar grävs av är att det saknas ledningsanvisning. Alla som ska göra ett markarbete, litet som stort, ska alltid skapa ett ledningsanvisningsärende på Ledningskollen.se. Då får du reda på vilka ledningar som finns i området där du ska gräva.

Här nedan kan du läsa allmän information om ledningsanvisning. Läs också mer om vilket ansvar du som frågeställare har och vad du har rätt att förvänta dig av ledningsägaren.

 

Vad är ett ledningsanvisningsärende?

Ett ledningsanvisningsärende ger dig information om ledningars läge i det område där du tänkt gräva. På så sätt kan du genomföra markarbetet utan att skada befintliga ledningar.

När du gjort en förfrågan i Ledningskollen får du svar från berörda ledningsägare som är med i Ledningskollen, vanligtvis inom 1-3 arbetsdagar. Svaret kan vara en karta, besked om att fysisk utsättning ska göras eller att ingen infrastruktur finns i området.

Svar från nätägarna

Alla berörda ledningsägares svar samlas i Ledningskollen, men varje ledningsägare svarar separat i ett mail med utskick av karta eller bekräftelse på inbokad utsättning. Vissa aktörer på marknaden kan svara för flera ledningsägare i samma svar.

Kostnadsfritt för frågeställaren

En ledningsanvisning är oftast kostnadsfri för frågeställaren, det vill säga den som lägger in ärendet i Ledningskollen. Vissa ledningsägare tar ut en kostnad för fysisk utsättning och om du begär en ny utsättning för ett område kan ledningsägaren eller dess representant ta ut en kostnad för den nya anvisningen.

Ledningsanvisningen är giltig i 30 dagar

En ledningsanvisning är giltig i 30 dagar. Det gäller både en fysisk utsättning och en karta. Att en fysisk utsättning försvinner är en vanlig orsak till grävskador uppstår. Se därför till att utföra arbetet så snart efter utsättningstillfället som möjligt.

 

Undvik allt för stora ärenden

Lägg inte in för långa sträckor åt gången i dina ärenden i Ledningskollen. Ju längre sträckor, desto svårare blir det för alla inblandade att hålla koll på utsättningen i området. En vanlig orsak till skador på ledningar är områden där utsättningen sker i flera etapper. För att lyckas med det krävs god kommunikation mellan utsättare och frågeställare. Frågeställaren bör ha god kommunikation med de som gör markarbetet. I stora entreprenader finns ofta flera grävlag och samtliga måste informeras.

Rita in arbetsområdet noggrant

Var så noggrann som möjligt då du ritar in ditt ärende. Ska du gräva på en sida av en väg, rita där och inte över hela vägbanan, ska du gräva inne på en tomt rita inte in området utanför. På så sätt undviker du att ledningsägare som inte är berörda kopplas in. Det förenklar ärendet och kortar ned handläggningstid och utförandetid. Bifoga gärna en schaktkarta i din beställning i Ledningskollen, den är mycket användbar för tekniker som utför utsättningen.

TIPS!

Var så noggrann som möjligt då du ritar in ditt ärende. Det förenklar ärendet och kortar ned handläggningstid och utförandetid.

Förstår du inte utsättning eller kartutskick?

Är du det minsta osäker om vad som gäller eller hur du ska tyda ledningsanvisningen, kontakta ledningsägaren eller dess representant. Alla parter tjänar på att ledningar inte skadas vid grävarbeten och dialog är det bästa sättet att undvika det. Chansa inte!

Följ ansvarskedjan!

Ledningsanvisningen används av alla som ska utföra arbete i mark. Det är viktigt att alla tar sitt ansvar och vidarebefordrar information om att ledningsanvisningen finns, genom hela kedjan.

Ladda ner lathund om ansvarskedjan

Ladda ner lathund för frågeställare

Ett ledningsanvisningsärende ger dig information om ledningars läge i det område där du tänkt gräva.

Kommunikation

Förebygg skador med god kommunikation

Bristen på kommunikation och missförstånd är en vanlig orsak till att det uppstår skador och stillestånd i ditt markarbete. Det i sin tur gör dina projekt mindre lönsamma. Här är några vanliga problem som orsakas av bristfällig kommunikation.

Undvik stillestånd i större projekt

Om du ansvarar över ett större projekt med stora schakter över en längre tidsperiod, se till att ha en god dialog med berörda nätägare eller dess representanter som sköter om ledningsanvisningen. Berätta om era planer innan markarbetet startar så att alla aktörer är förberedda när det drar igång. Håll kontakten, ett bra samarbete och en öppen dialog underlättar mycket för alla inblandade. Det sparar dig dessutom dyrbar tid som kan läggas på att få arbetet gjort inom tidsramarna.

Förmedla informationen till rätt person

Oftast är det inte den som gräver som registrerar ärendet i Ledningskollen. Det är en vanlig orsak till att viktig information inte når rätt personer. Utsättarorganisationen vill ofta ha kontakt med grävaren. Det är mycket viktigt att grävaren får de kartor och annan typ av dokumentation som hör till ett ledningsanvisningsärende.

Följ ansvarskedjan!

Kommunikation är en viktig del av ansvaret. Ladda gärna ner lathundarna för att tydligt se vem som har ansvar för vad.

Undvik missförstånd

Ett vanligt missförstånd är att grävaren ”tror” att ledningsanvisningen är utförd då inga markeringar syns i marken. I själva verket har inte ledningsanvisningen
utförts men den informationen har inte nått grävaren.

Aktörer som påverkas

Tänk på att dina markarbeten påverkar andra organisationer, till exempel Trafikverket, kommuner och utsättarorganisationer. Dessa måste i sin tur planera för att möta dina behov. Kontakta berörda i god tid för en dialog.

Vem har ansvar för vad?

Grävallvar har tagit fram lathundar över ansvarskedjan vid markarbeten. Där kan du enkelt se vem som har ansvar för vad och när. Lathundarna finns för grävmaskinister/anläggare och för schaktentreprenörer/arbetsledare.

Läs mer OCH LADDA NER här

 

Grävarbetet

Grävarbetet

När du är på plats för att utföra jobbet, följ rutiner och bestämmelser för hur du ska göra för att undvika skador och olyckor.

Kolla att utsättningen är intakt

Detta är det första du måste göra om det finns en fysisk utsättning. Är du osäker, kontakta utsättaren. Titta på plats om ledningskartorna verkar stämma. Avbryt om något verkar fel.

Anläggare i grop

Se till att alltid ha en anläggare i gropen om du misstänker att det finns ledningar i schaktsträckan.

Säkerheten först!

Följ säkerhetsrutiner för att undvika skador och gräv försiktigt!

Gräv försiktigt!

 • En tumregel är att alltid ta det lugnt och försiktigt och ett bra tips är att gräva eller skrapa med öppen skopa.
 • Håll koll på hur materialet i marken ser ut. Färg, konsistens, kornstorlek skvallrar om det kan finnas ledningar i marken.
 • Var uppmärksam på plötsliga rörelser i marken. Man kan ha fastnat i något. Kontrollera med spaden.
 • Placera grävmaskinen rätt i förhållande till ledningar så undviker du att haka i dem.
 • Gräv försiktigt nära luftledningar och nedgrävda ledningar, båda kan orsaka allvarliga personskador.
 • Avsätt tid där korsande hinder föreligger.

Om grävskada uppstår

Avgränsa området för skadan och kontakta berörd nätägare direkt. Uppge ärendenummer och vad som har skett. Invänta instruktioner från nätägaren och säkra området. En grävskada kan vara förenad med livsfara om en elkabel skadats. Kontaktuppgifter finns på Ledningskollen.

En grävskada kan vara farlig!

Skadar du en ledning, avbryt grävningen, säkra området och kontakta nätägaren direkt.

Ledningskollen

Det är ditt ansvar som grävmaskinist att se till att du har en aktuell ledningsanvisning innan du börjar gräva. Ledningsanvisningen är kostnadsfri och beställs på ledningskollen.se

Hjälp till att sprida kunskapen!

Vem vill du ska bli medlem i Grävallar?
Grävallvar